Projecten

Vergunbaarheidsstudie

Het project vergunbaarheidsstudie heeft als doelstelling om alle criteria en afwegingen voor vergunningverlening voor drijvende zonneparken in kaart te brengen en te komen tot een uniforme benadering door alle betrokken overheden (beoordelingskader). Op deze manier ontstaat voor projectontwikkelaars een helder en eenduidig stappenplan om een vergunning voor een drijvend zonnepark te verkrijgen.

Het is daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende types oppervlaktewater:

 • Stilstaand / stromend
 • Diep / ondiep
 • Wateren met hoge ecologische waarden
 • Baggerdepots, drinkwaterbekkens en andere special purpose wateren
 • Wateren met sterk fluctuerend waterpeil
 • Wateren waar kruiend ijs kan optreden

Een vergunningstraject vraagt aandacht voor de volgende aspecten:

 • Ecologische effecten (vogels, algen, etc)
 • Effecten van verminderd zonlicht in water (incl UV deel)
 • Waterkwaliteit (o.a. uitloging van materialen, effect van verminderd zonlicht in het water, vogel(poep)aantrekkende werking)
 • Waterveiligheid
 • Waterafvoerfunctie
 • Nautische veiligheid en verkeersdoorstroming
 • Onderhoud aan waterschaps- of waterstaatwerk
 • Belangen van andere stakeholders
 • Aspecten van ruimtelijke ordening (omgevingswet) en sociale acceptatie.

Dit project wordt geleid door Rijkswaterstaat in samenwerking met STOWA. De uitvoering is belegd bij de onderzoeksbureaus Deltares en Colibri Advies.

De resultaten zullen worden gepresenteerd op het symposium van 14 juni 2018.

Pilotstudie op de Slufter Maasvlakte

Deze pilotstudie bestaat uit de bouw van 4 verschillende ontwerpen van drijvende PV systemen door 4 leveranciers: Texel4Trading, SunProjects/Floating Solar, Wattco/Profloating en Sunfloat. Het project wordt geleid door SEAC.

De doelen zijn:

 • Het aantonen van de haalbaarheid van drijvende zonneparken op een golfslagcategorie 2 locatie
 • Het opbrengstmodel voor de vier concepten bepalen, ook in vergelijking tot de opbrengst op land
 • De dynamische krachten op de systemen in kaart brengen
 • Het optimaliseren van de concepten

In 2017 zijn de vier systemen van circa 50 kWp elk gebouwd. In 2018 loopt de meetfase. SEAC heeft hiervoor meetboxen ontwikkeld, zowel voor dc metingen op de drijvende systemen als voor ac metingen bij de aansluiting op het trafostation.

KNMI heeft een lokaal weerstation geïnstalleerd voor meting van buitentemperatuur, instraling en wind. SEAC meet de temperatuur van de panelen, de lokale instraling, de dc opbrengst en de ac opbrengst als functie van diverse variabelen.

Daarnaast heeft SEAC een referentiesysteem op land ingericht met exact dezelfde panelen als op water, gepositioneerd onder exact dezelfde oriëntatie.

Marin beoordeelt de mechanisch-dynamische stabiliteit van de systemen onder de zwaardere golfslagcategorie 2 omstandigheden.

Studie business cases en bankability

In 2018 zal een studie gestart worden naar de business cases voor drijvende PV parken. Opbrengstgegevens uit de pilotstudie worden hiervoor gebruikt. Een groep deskundigen zal feedback geven op de business cases.

Project Unisun Energy

Unisun Energy is een samenwerking aangegaan met het Koreaanse bedrijf NEMO. In 2018 bouwt dit consortium ook een pilot van circa 50 kWp op de Slufter Maasvlakte. SEAC zal dit systeem op dezelfde wijze bemeten en analyseren als voor de reeds lopende pilot.

Ook het Unisun Energy-NEMO systeem wordt door Marin op dezelfde wijze beoordeeld.

Solar@Sea

Solar@Sea is een TKI project dat begin 2018 gestart is onder leiding van Wim Soppe van ECN. Doel is een initiële haalbaarheidsstudie van een nieuw concept voor drijvende PV op zee. Het betreft drijvende, flexibele lichtgewicht dunne film PV modules die als een luchtbed in zee kunnen drijven en via kabels en boeien op hun plaats worden gehouden. De drijvende dragers moeten zo ontworpen worden dat er een goed thermisch contact tussen het zeewater en de PV module is, om de temperatuur van de PV modules laag te houden t.b.v. optimale energieopbrengst. Deze drijvende “PV- netten” kunnen gekoppeld worden aan bestaande offshore constructies als windmolenparken, olieplatforms en kunstmatige eilanden, maar kunnen ook op kust- en binnenwateren worden toegepast. Ook daar waar energiecentrales aan de kust staan kan bezien worden of koppeling mogelijk is aan de voor deze partijen aangelegde energie-infrastructuur.

In Solar@Sea willen we de belangrijkste fundamentele vraagstukken m.b.t. deze toepassingen adresseren en het project beweegt zich zodoende op Technology Readiness Level (TRL) 1-4.

INNOZOWA

INNOZOWA staat voor Innovatieve Zon-PV op Water. Het is een project van Waterschap Rivierenland samen met TU Delft, Blue21 en Hakkers. Het project richt zich op het ontwerp van een flexibel concept voor drijvende zonneparken, dusdanig dat tegelijkertijd aan twee voorwaarden kan worden voldaan:

 • Het creëren van meerwaarde voor de ecologie
 • Het effectief faciliteren van onderhoudswerkzaamheden zoals het maaien van de waterplanten.